Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och har uppsiktsplikt över resterande nämnder.