Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och har uppsiktsplikt över resterande nämnder.

Namn
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden
Donationsstyrelsen
Gemensam patientnämnd
Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Val- och jävsnämnden
Överförmyndarnämnden