Kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och representerar kommuninvånarna. Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år i allmänna val. Kommunrevisionen är oberoende och granskar kommunfullmäktiges uppdrag.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ och har uppsiktsplikt över resterande nämnder.

Utskott och råd

Utskott är en mindre grupp förtroendevalda som förbereder beslut som senare ska tas i en nämnd eller i kommunfullmäktige. Råden består av representanter från kommun, intresseorganisationer och myndigheter och är rådgivande i särskilda frågor.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Partiernas gruppledare

I Flens kommuns kommunfullmäktige och tillhörande nämnder finns åtta olika politiska partier. Vill man komma i kontakt med något av partierna kan man vända sig till dess gruppledare.

Partier